Get Adobe Flash player

 

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność dążąca do wyrównywania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w zakresie: nauki, oświaty, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwie, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rehabilitacji zawodowej.

Cele statutowe, misja działalności statutowej:

 • zapewnienie w pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój;
 • osiągnięcie niezależności materialnej;
 • tworzenie rozwiązań gwarantujących jak najpełniejszą i rzeczywistą integrację osób niepełnosprawnych z resztą   społeczeństwa i umożliwiających racjonalne i efektywne rozwiązywanie problemów wynikających z niepełnosprawności;
 • aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród reszty społeczeństwa;
 • intergracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
 • krzewienie kultury poprzez organizowanie imprez inegracyjnych takich jak pikniki i różnego rodzaju koncerty dla niepełnosprawnych i społeczności lokalnej;
 • pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 • wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych;
 • działalność charytatywna;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami;
 • pełna działalność edukacyjno-informacyjna dla niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • ochrona i promocja zdrowia.

 

"Więcej siły, więcej zdrowia" - prowadzenie spotkań o tematyce medycznej i znaczenie korzystania z profilaktyki medycznej, uprawianie ćwiczeń usprawniających

"Walka z trzema schodami" - incjowanie modernizacji obiektów użyteczności publicznej co ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym

"Bank informacji" - prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

"Świnoujście bez barier" - podnoszenie poziomu świadomości społecznej i tworzenie warunków do intergracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym. Kstzałtowanie właściwych postaw i zachowań wobec niepełnosprawnych.

"Przełamywanie kompleksów i barier psychicznych" - organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych

"Stwarzanie warunków wyrównujących szanse osobom niepełnosprawnym" - pomoc w rozbudzaniu aktywności w działaniach zawodowych i wspieranie w uczestnictwie w szkoleniach na tym polu.